Minneslund

Minneslund Gravsättning i minneslund är helt anonym och anhöriga får icke närvara vid gravsättningen. 

Askans läge i minneslunden markeras inte och gravvårdar och planteringar får inte förekomma. 
Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna.
Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.
Vissna blommor och ljusrester tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former mellan den 1 maj och den 31 oktober utan närvaro av de anhöriga.

Syftet med ett anonymt gravområde såsom minneslund är att kunna erbjuda ett gravskick där de anhöriga inte har något ansvar för skötsel och underhåll.