Begravningspastoral

Söderköping S:t Anna församling 2019


Inledning

Detta är Söderköping S:t Anna församlings begravningspastoral som innehåller anvisningar kring vårt möte med sörjande i samband med begravning och vår hantering av stoft efter avliden.

Syftet är att kvalitetssäkra vår begravningsverksamhet. I detta ingår att mötet med anhöriga och att vår hantering av gravar sker på ett etiskt och korrekt sätt, men också att den kyrkogårdspersonal som gräver och iordningställer gravarna har en säker arbetsmiljö. Berörd personal är expeditionspersonal, präster, musiker, vaktmästare, kyrkogårdspersonal och bärarlaget.

Berörda begravningsbyråer i Söderköping med omnejd informeras om denna begravningspastoral.


Begravningspastoralen finns på församlingens och kyrkogårdsförvaltningens hemsida.


Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir annat smått. Livet är större än det som i övrigt upptar oss. Livet – och döden i sin tur – vetter mot det okända. För 86 procent av de döda i Söderköping S:t Anna församling hålls en religiös begravning. 9 procent väljer borgerlig begravning, som ibland också kan innehålla religiösa inslag. Inför döden behövs former för att binda samman tid och evighet. Mycket få, 5 procent, lämnar av olika skäl livet utan någon ceremoni alls. Alla har rätt till en gravplats. Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna församling har hand om 80 procent av begravningsgudstjänsterna. Det är ett ansvar att förvalta utformningen av människors avsked från livet.


I Söderköping S:t Anna församling vill man att livet och avskedet från livet skall bäras och tolkas i ljuset av Jesu liv, död och uppståndelse. Därför finns både fasta former och öppenhet för människors önskemål i kyrkans förhållande till död och begravning. Allt som sker i begravningsverksamheten ska ske med värdighet. Gud, som har gett oss livet och kroppen som bärare av detta liv, ger oss också hoppet om ett liv efter döden. Den människosyn kyrkan vill förmedla innebär att också efter att döden har inträtt ska människans kropp behandlas på ett värdigt sätt. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. Detta gäller även när de anhöriga tar avsked innan kistan är gravsatt, då en kremation ska ske eller då kistan bärs ut efter begravningsgudstjänsten utan att någon anhörig finns med. Men det är naturligt och viktigt för Svenska kyrkan att också detta moment i begravningsverksamheten sker med värdighet och pietet och att kistan inte får skadas avsiktligt.


Begravningspastoralen ser vi som en hjälp för att tydliggöra såväl helheten som de olika arbetsuppgifterna som finns i sammanhanget. Vi vill åter betona att det är församlingens ansvar att möta människor med omsorg, respekt, kärlek och tålamod. Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att begravningsverksamheten sköts i enlighet med detta. Men varje

medarbetare måste för sin del ta det ansvar som åvilar honom eller henne för att detta ska gälla också i enskildheterna.


Tillgänglighet


Tid och plats

Söderköping S:t Anna församling erbjuder begravningstider i en sådan omfattning att det ska finnas goda möjligheter att få en begravningstid inom tre veckor. Kyrkoherden bestämmer i samråd med vaktmästare, präst, musiker och kyrkogårdspersonal tid för begravningar. Möjliga tider för jordbegravningar är torsdagar och fredagar kl. 11.00. Fastställda begravningstider i övrigt är torsdag och fredag kl. 11.00 samt fredag kl. 14.00.

 

Begravningsgudstjänster sker som regel i någon av församlingens åtta kyrkor och i S:t Laurentii gravkapell.


Bokning

Bokning av begravning inkommer som regel till församlingsexpeditionen via en begravnings-byrå men det är också möjligt att som anhörig själv kontakta expeditionen. Expeditionspersonalen bokar präst, musiker, vaktmästare och kyrkogårdspersonal. Vid behov kontaktar expeditionspersonal bärarlaget.


Anhörigkontakt

Anhöriga kontaktas av tjänstgörande präst snarast efter att han eller hon fått uppdraget. De anhöriga bereds möjlighet till ett personligt möte i hemmet eller i kyrkans lokaler för ett samtal om den avlidne och begravningens utförande.


Begreppet "familj" och "anhörig" är inte givna och församlingens personal vill vara lyhörda för den avlidnes individuella livssituation och möta de sörjande med respekt och omsorg.


Barns deltagande vid gudstjänsten

Söderköping S:t Anna församling är måna om barnens perspektiv också vid begravningar. Forskning visar att barn ofta mår väl av att vara med vid anhörigas begravningar, speciellt då det gäller någon som barnet kände väl.

Vi vill bereda möjlighet för anhöriga barn att medverka eller bidra på olika sätt med t.ex. sånger, dikter, teckningar eller på annat sätt. Vi berättar gärna och visar runt anhöriga barn innan begravningsgudstjänsten börjar, för att göra avskedet mer begripligt och meningsfullt också för dem. Hur man berättar om begravningen för barn kan prästen meddela anhöriga redan vid begravningssamtalet.


Konflikt och medling

En begravningsgudstjänst är offentlig och ingen kan hindras från att delta. Uppkommer sådan situation har prästen till uppgift att informera och stödja de anhöriga. Stödet från begravningsbyrån är i sådana fall av stor betydelse.

Om anhöriga inte kan komma överens om hur gravsättningen ska ske, har kyrkoherde och kyrkorådets ordförande till uppgift att försöka medla i tvisten. Om enighet inte kan ske, hänvisas tvisten till länsstyrelsen.


Kyrkotillhörighet och begravning

Begravning i Svenska kyrkans ordning erbjuds alla som tillhör Svenska kyrkan. Personer som inte är tillhöriga Svenska kyrkan har inte denna möjlighet. I dessa fall erbjuds borgerlig begravningslokal i S:t Laurentii gravkapell samt i Drothem och S:t Anna församlingshem. Om pastorala skäl föreligger kan undantag ske efter beslut av kyrkoherden. Man betalar då en avgift för kyrka, präst, musiker och vaktmästare.

Kyrkan ska respektera den avlidnes önskan att inte vilja tillhöra kyrkan. Församlingens kyrkor upplåts inte för borgerliga begravningar.


Kyrkorna kan efter beslut av kyrkoherden upplåtas till begravningsgudstjänst i annan kristen kyrkas ordning.


Begravningsgudstjänstens utformning


Gudstjänstens form

Begravningsgudstjänsten sker i Svenska kyrkans ordning. Samlingen kan också äga rum efter kremationen och de anhöriga samlas då vid en akt kring urnan, korstecken görs över urnan. En begravningsgudstjänst kan också ske vid graven. Avskedsgudstjänst kan förekomma vid de fall kroppen inte hittats.


Val av musik till begravningsgudstjänsten

Prästen ansvarar för gudstjänsten och planering av musiken sker i samråd mellan präst, anhöriga och musiker. Hänsyn tas i hög grad till önskemål om musik, dikter m.m. för att tillsammans utforma ett personligt avsked. I Söderköping S:t Anna församling vill vi värna om det unika och kvalitativa i levande musik men också vara öppna för önskemål om musik på cd eller liknande.


Minnessaker och bårtäcke

Minnessaker i kista och urna är tillåtna, men bör vara av förgängligt material, får inte vara miljöfarligt eller kunna skada de personer som handskas med det. Bårtäcke finns att tillgå.


Gudstjänstförberedelser

Vaktmästare och entreprenör förbereder iordningställande av gudstjänstrummet i god tid. Präst ska vara på plats minst 30 minuter före gudstjänsten och musiker minst 30 minuter innan gudstjänsten börjar. Solister bör i god tid hinna öva sånger med tjänstgörande musiker, så att inte det sker när många anhöriga tagit plats i kyrkorummet.


Ansvar under begravningsgudstjänsten

Vaktmästaren har under pågående gudstjänst ansvar för lokalens säkerhet och ska finnas tillgänglig vid akut sjukdom eller vid annan fara. Vaktmästaren sköter även ljudanläggningen och bistår med hjälpmedel för hörselnedsatta.


Avskedet

Avskedet sker antingen inne i kyrkan eller ute vid graven. Sker avskedet vid graven finns bärare att tillgå som församlingen bistår med. Begravningsbyråerna eller anhörig bokar men församlingen betalar. Släktingar och vänner kan gärna också bära själva. Prästen lyser frid över kistan när det är avsked inomhus och sker avskedet ute lyses frid över graven.


Villkor för gravsättning

Gravplatsen är förbehållen den avlidne i 25 år. Gravrätten gäller 25 år och kan därefter förnyas ytterligare 15 år vid önskemål. Gravsättning får endast ske med gravrättsinnehavarens medgivande och om kyrkogårdsförvaltningen kan säkerställa att gravfriden för tidigare gravsatta stoft inte påverkas.


Gravsättning av urna

Anhöriga ska informeras om möjligheten att en präst eller vaktmästare kan närvara vid urnnedsättningen och uppmuntras att själva ta ansvar och medverka vid gravsättningen. Graven förbereds och återfylls av kyrkogårdspersonal.


Gravsättning av kista


Inledning

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbeten kring gravgrävning sker på ett säkert sätt och enligt Svenska kyrkans etiska normer ska gravarbetet ske med värdighet.


Säkerhetsåtgärder

Gravgrävningen utförs av erfaren och utbildad kyrkogårdspersonal. Minst två kyrkogårds-arbetare ska vara med, varav en ska ha maskinförarbevis. Arbetet ska planeras så risk för ras minimeras. Detta sker genom rasskydd s.k. stämpar som stöttar upp jorden så den inte faller tillbaka. Gravstämpen ska vara godkända och testade för de påfrestningar de belastas med. Vid monteringen av dem ska 3 personer delta, varav 1 person med maskinförarbevis som inte får gå ner i graven. Gravstämp måste alltid användas och ska täcka hela gravens långsidor.


Om jordlåda används ska den placeras minst 60 cm från gravöppningen så att jord av misstag inte kan rasa ner. Jordlådan får inte luta mot graven. Marken ska förstärkas med brädor under jordlådan så trycket fördelas. Att marken håller för jordlådan är oerhört viktigt ur säkerhetsaspekt.


Efter att graven är grävd måste den täckas med ett lock som skall vara heltäckande och tåla en belastning av en fullvuxen person.


Jordlådan täcks av en presenning.


Återfyllning av kistgrav


Etiska aspekter

Personer med gällande utbildning ska återfylla den. Återfyllningen ska ske med värdighet i alla moment. Av etiska skäl ska kistan försiktigt höljas med jordmassor först på sidorna av kistan så att den inte går sönder. Det görs med hjälp av vanliga spadar.


Borttagning av stämparna sker från markplan.


Graven kommer så småningom att sjunka varefter kistan förmultnar. Kyrkogårdspersonalen fyller på jord i flera omgångar och efter detta sås gräs så ytan blir plan.

 

Anhöriga kan närvara vid återfyllningen om så önskas.


Övriga etiska riktlinjer

Allt som sker i begravningsverksamheten ska ske med värdighet och empati. Begravnings-lagen 2 kap, § 12, 13 och 16§ framhåller detta.

Gud som gett oss livet och kroppen som bärare av detta liv, ger oss också hoppet om ett liv efter döden. Den människosyn kyrkan vill förmedla innebär att också efter att döden har inträtt ska människans kropp behandlas på ett värdigt sätt.


Revidering av begravningspastoralen kommer att ske varje ny mandat period.


Antagen av kyrkorådet 2018-05-31, § 59

Revidering gjord av kyrkorådet 2020-02-06, § 3