Begravningsavgift

Vad innebär begravningsavgift?

Alla som är folkbokförda och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den församling, samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten på orten. Begravningsavgiften ska täcka de enligt lagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättningen av en avliden.


Begravningsavgiften är en uppbörd vilket innebär att den anges på skattsedeln. Avgiften beräknas utifrån den kommunala beskattningsbara inkomsten. Storleken på avgiften framgår av det årliga slutskattebeskedet.

Detta ingår i begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman.


För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en av huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla följande


Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.